Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.
Služby v oblasti BOZP poskytuji jednotlivě při jednorázové spolupráci nebo v cenově zvýhodněné nabídce komplexních služeb pro dlouhodobou spolupráci.
V případě Vašeho zájmu můžete nezávazně poptat naše služby v sekci Kontaktujte nás.

 

Zajišťuji činnosti BOZP, zejména:

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na vyhledávání rizik)
 • zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění
 • vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP na základě vypracovaných tematických plánů školení
 • zpracování a revize provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti závodní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.)
 • odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů)
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP, upozornění na nedostatky a návrhy na opatření na odstranění nedostatků
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích objednatele
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru.

 

 

Dokumentace BOZP

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice vedení pracovních úrazů a evidence pracovních úrazů
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní , dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti

 

 

Školení BOZP

Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

Všechna školení BOZP provádím prezenční formou. Ověření znalostí probíhá formou testu. Po úspěšném absolvování školení je možné vydat osvědčení každému účastníkovi, nebo pouze potvrzení o školení s uvedeným seznamem všech účastníků a s podpisem odborně způsobilé osoby pověřené k organizaci školení.


 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Eva Michálková Moravcova 14
Kojetice
25072
+420731321265